Komee хэмнэлтийн ламп 150w e40-42,000 105w ,85w, 65w e27-24,000₮

Гадна талбайн гэрэлтүүлэг 18w 220V/өнгөөр/-65,000₮
December 5, 2018
Philips BSN 400w дройсел -75,000₮
December 5, 2018